Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
LJUD I BYGGNAD OCH SAMHÄLLEVTAF01
Sound in Building and Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTA070 och VTA070. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Kristian Stålne, kristian.stalne@byggmek.lth.se och Delphine Bard, delphine.bard@acoustics.lth.se, Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift som redovisas skriftligt och eventuellt muntligt, samt godkända laborationsrapporter. Kursen betygssätts sedan efter projektuppgiften och tentamensresultatet (3, 4 eller 5). Hemsida: http://www.akustik.lth.se/utbildning/kurser/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om ljud och dess effekt på människan med tillämpning på bullerproblem som uppstår i byggnad och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Kunna förklara grundläggande akustiska begrepp som ljudnivå, frekvens, spektrum, buller, vibrationer, diffraktion, interferens, absorption och ljudisolering.

· Kunna redogöra för hur ljud uppstår, sprids och uppfattas av människor, samt hur ljudet påverkar människors hälsa och välbefinnande.

· Kunna redogöra för olika riktvärden och lagstiftningar mot buller samt olika åtgärder för att minska bullerpåverkan i samhället.

· Kunna redogöra för hur ljud fortplantas och dämpas i byggnader i form av stomljud, och flanktransmissioner.

· Kunna redogöra för olika typer av mätmetoder inom akustiken – i rum, mellan rum och i samhället.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· Kunna använda introducerade begrepp samt matematiska och fysikaliska verktyg för att beskriva, analysera och föreslå åtgärder till olika problem med buller.

· Kunna utföra mätning och beräkning av efterklangstid i ett rum, samt föreslå åtgärder för att uppnå önskade akustiska egenskaper.

· Kunna utföra en mätning av ljudisolering i en vägg och stegljudsisolering i ett golv enligt standardiserad modell, samt kunna mäta vibrationer i och mellan strukturelement.

· Kunna genomföra beräkningar av efterklangstid, ljudisolering och stegljudsnivå för givna rum och byggnader.

· Kunna planera, utföra och analysera mätningar av ljudnivåer från trafikbuller.

· Kunna genomföra beräkningar av ljudnivåer vid olika trafiksituationer med hjälp av kommersiell programvara.

· Kunna tolka och analysera olika mätsignaler och frekvensspektra.

· Kunna arbeta praktiskt med akustisk mätutrustning.

· Redovisa lösning av ett akustiskt problem i en teknisk rapport.

Innehåll
Kursen inleds med en introduktion till akustiken och en genomgång av olika aspekter av ljud:

· Ljudkällor – beskrivning av olika ljudkällor och principer för hur ljud alstras

· Beskrivning – fysikalisk och matematisk beskrivning av ljud, ljudtryck, ljudnivå, frekvens, våglängd, ljudhastighet, frekvensspektrum med fouriertransform, oktav- och tersband, olika filter och vägningar.

· Spridning – fortplantning av ljud i olika medier, diffraktion, interferens, allmän beskrivning av ljudisolering och vibrationer.

· Mätning – ljudupptagning med mikrofon och med örat.

· Subjektiva mått (psykoakustik) – modeller för hur olika ljud uppfattas av människor.

Därefter följer en genomgång av buller från trafik.

· Riktvärden och lagstiftningar mot buller.

· Påverkan på människor.

· Spridning av buller samt bullerbegränsande åtgärder.

Sedan fördjupningar inom byggnadsakustiken.

· Rumsakustik – Ljudabsorption och olika absorbenter, egenvärdesanalyser, efterklangstid och rumsakustisk planering,

· Ljudisolering – Isolering i enkel- och dubbelvägg, vibrationsisolering av konstruktionsdelar, stegljudsisolering.

· Stomljud – Vibrationer som fortplantas mellan konstruktionselement, flanktransmission, fortplantning av ljud från golv till vägg och vidare, stegljud.

Kursen innehåller också ett avsnitt om mätmetodik inom akustiken, vilket behandlas i två laborationer.

· Genomgång av utrustning och mätmetoder för ljud och vibrationer.

· Mätning av ljudisolering, ljudabsorption och -transmission.

Kursen innehåller en av följande tre alternativa inlämningsuppgifter bestående av en fältmätning tillsammans med en modellering som redovisas med en skriftlig rapport, samt eventuellt en muntlig framställning.

· Vibrationsmätning på bjälklag med motsvarande simulering av transmission med befintlig programvara.

· Mätning av bullernivå i trafiksituation och simulering av motsvarande bullernivå med programvara.

· Uppskattning av efterklangstid i en befintlig sal samt beräkning av absorptionsarea och förslag till åtgärder.

Litteratur
Bard, D; Stålne, K – Kompendium i Akustik (2009)
Laborationshandledningar: ”Ljudisolering” och ”Absorption”
Föreläsningsanteckningar
Projektuppgifter