Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
EXAMENSARBETESMETODIKVSMN01
Methodology for Degree Project

Antal högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: L4, M4, MD4, V4. Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: Minst 210 högskolepoäng som får ingå i examen. Studenten skall nyligen ha påbörjat (men inte avslutat) examensarbete, eller stå i begrepp att påbörja examensarbete under kursens gång. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Närvaro minst 80% av föreläsningarna, fullgjort informationssökningsövning, utfört inlämningsuppgift inklusive aktivt deltagande i ett seminarium, en muntlig presentation. Examinationsuppgifterna är kopplade till det egna examensarbetet. Övrigt: Redovisningstillfällen för examinationsuppgifterna kommer att erbjudas efter hand, för att examensarbetaren skall kunna utföra dem när examensarbetet ligger i rätt fas. Detta innebär att en del av timmarna i timplanen i vissa fall kan ligga senare i tiden. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att förbereda studenten inför att planera, genomföra och rapportera ett examensarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Informationssökning, vetenskapsteori och undersökningsmetoder, projektplanering, plagiat och upphovsrättsfrågor, att skriva en vetenskaplig rapport på svenska och engelska, muntlig presentation, att ge och ta kritik.

Litteratur
Kursmaterial i "Mitt Kursbibliotek".
Rekommenderad bok: Höst, M, Regnell, B, Runeson, P: Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur 2006. ISBN: 978-91-44-00521-8