Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TEKNISK MODELLERING: BÄRVERKSANALYSVSMF05
Engineering Modelling: Analysis of Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM150 och VSM150. Alternativobligatorisk för: V3. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik eller FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter, laboration och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Analys av stänger, balkar, fackverk och ramar tillhör de vanligaste beräkningsuppgifterna för en konstruktör. Kursens syfte är att ge kunskaper om att välja fysikaliskt riktiga modeller samt att använda dessa för att lösa ingenjörsproblem. Det generella i den elementbaserade analysmetoden understryks genom att även endimensionella flödesproblem som värmeledning, diffusion och grundvattenströmning behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Matrisalgebra. Introduktion till diskreta system. Elementformulering för stång och balk. Elementbaserad analys av plana fackverk och ramverk. Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem. Endimensionella flödesproblem; värmeledning, diffusion, grundvattenströmning, rörströmning och elektrisk ström. Fjädarande upplag. Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till geometrisk olinjäritet (andra ordningens teori) och instabilitet. Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till materiell olinjäritet.

Litteratur
Dahlblom, O. och Olsson, K.-G.: Strukturmekanik - modellering och analys, Byggnadsmekanik, Lunds tekniska högskola, 2008.
CALFEM ver 3.4 - A finite element toolbox, Studentlitteratur AB, 2004.