Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ENERGIHUSHÅLLNINGVSMF01
Energy Conservation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Professor Lars Sentler, Lars.Sentler@bkl.lth.se, Byggnadskonstruktionslära. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i Byggnadskonstruktion VSM611, Byggnadsfysik VBF605, Materiallära VBM611, Byggnadsekonomi VBE601 och Installationsteknik ABK606. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten och aktivt deltagande i seminarier och studiebesök. Övrigt: I kursen ingår projektarbeten av verkliga konstruktioner, både nyproduktion och renovering av äldre fastigheter. Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/energihushaallning_vsmf01/.

Syfte
Kursen är avsedd att ge kunskap om byggnaders energiutvärdering och ge förslag till förbättringar för att möta de krav som anges i ett EU direktiv med tillämpningsföreskrifter från Boverket. En viktig aspekt är helhetssynen där stabilitet, energi, fukt, val av ytterväggsmaterial samt arkitektoniska aspekter behandlas samtidigt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar i huvudsak följande:

Litteratur
Energi- och utvärderingsanalysprogram
Passivhaus
Rapporter från Boverket
Energihushållning och värmeisolering. Svensk Byggtjänst 2007. ISBN: 9789173332217