Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MATERIALMEKANIKVSMA10
Mechanics of Materials

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME602 och FME602. Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2. Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@byggmek.lth.se, Byggnadskonstruktionslära. Prestationsbedömning: En obligatorisk inlämningsuppgift samt skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/.

Syfte
Kursen syftar till att ge en introduktion till materialmekanik tillämpad på enkla konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en högskoleingenjör samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i geoteknik och byggnadsmekanik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande delar från klassisk stelkroppsmekanik, deformerbara kroppars mekanik och grundläggande hållfasthetslära.

Klassisk stelkroppsmekanik inkluderar statiskt bestämda fackverk. Grundläggande är formulering av jämviktssamband mellan krafter.

För deformerbara kroppars mekanik tillkommer deformationssamband. Detta gör det möjligt med en generell analys av statiskt obestämda konstruktioner. I kursen ingår analys av enkla stångsystem och enkla fall av tvådimensionellt spänningstillstånd.

Litteratur
Heyden, S., Dahlblom, O., Olsson, A., Sandberg, G. : Introduktion till strukturmekaniken. Studentlitteratur 2008. ISBN: 978-91-44-05125-3