Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BYGGNADSMEKANIKVSMA05
Structural Mechanics

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM025, VSM140, VSM141, VSM025, VSM140, VSM141, VSM025, VSM140 och VSM141. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Susanne Heyden, Susanne.Heyden@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Två inlämningsuppgifter (varav en även redovisas muntligt), en laboration samt en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en introduktion till byggnadsmekanik tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen bygger främst på tidigare kurser i mekanik, matematik och materiallära och är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en civilingenjör V samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i konstruktionsteknik och mer avancerad byggnadsmekanik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med repetition av friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori:

Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken:

Litteratur
Heyden, S., Dahlblom, O., Olsson, A., Sandberg, G.: Introduktion till strukturmekaniken, 4:e upplagan. Studentlitteratur 2008. ISBN: 978-91-44-05125-3
Referenslitteratur i samband med inlämningsuppgifter: Svenska språknämnden: Svenska
skrivregler. Liber 2003. ISBN: 47-04974-X