Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BALKTEORIVSM091
Beam Theory

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM090, VSM090, VSM090 och VSM090. Valfri för: V4at, V4sa. Kursansvarig: Professor Per Johan Gustafsson, Per_J.Gustafsson@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VSM141 Byggnadsmekanik och VSM150 Teknisk modellering: bärverksanalys. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Examinationen omfattar en inlämningsuppgift med tre delar och en skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd inlämningsuppgift och godkänd tentamen. Betyget baseras på summan av poäng som erhålles från inlämningsuppgiften och tentamen. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen sker i lektionsform med föreläsningar och räkneövningar. Vidare ingår experimentella provningar med dokumentation av försöksuppställningar och resultat. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge kunskap om balkars funktionssätt och om teorier för beräkning av styvhet, deformationer, spänningar och instabilitet hos balkar belastade i 3D och med tvärsnitt med godtycklig form inklusive tunnväggiga tvärsnitt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar beräkningsmetoder för elastiska balkar med symmetriska/osymmetriska, öppna/slutna, massiva/tunnväggiga tvärsnitt, utsatta för belastning i 3D, inklusive vridning och bimoment:

I kursen ingår en inlämningsuppgift som avser experimentell provning och teoretisk beräkning av styvhet och instabilitetslast.

Litteratur
Kurspärm med föreläsningsanteckningar, övningsuppgifter och inlämningsanvisningar.
CALFEM - A finite element toolbox to MATLAB, Byggnadsmekanik, LTH, 2005