Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
GEODETISK MÄTNINGSTEKNIKVGMA01
Geodetic Surveying

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK270, TEK270 och TEK270. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Lars Ollvik, lars.ollvik@tft.lth.se, Inst f teknik och samhälle. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända övningar samt deltagande i fältövning. Övrigt: Undervisningen omfattar föreläsningar, räkneövningar med och utan datorstöd samt fältövning. Deltagande i fältövning är obligatoriskt. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geodesi och geodetisk mätningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kritiskt kunna bedöma kvalitet hos geografiska data och ha uppnått ett kritiskt förhållningssätt till analysresultat

Innehåll
Kursen omfattar geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner, stommätning, transformationer, plan- och höjdmätning, felteori, och introduktion till fotogrammetri.

Vidare behandlas grundläggande kvalitetsaspekter på mätdata i form av felteori och felfortplantning. Genom fältmätningar och räkneövningar lär sig studenten hur man kan samla in geografiska data och strukturera dem.

Litteratur
Ollvik, L. och Gunnarsson, J.: ”Kompendium i geodetisk mätningsteknik, Allmän kurs” Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH, Lund.
”Formelsamling i geodesi med kartteknik” Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH, Lund.