Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FASTIGHETSBILDNINGVFTF10
Real Property Formation

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT085 och VFT085. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ.adj Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFTA01 Fastighetsteknik. Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik, EXTA45 Geografisk informationsteknik, VFTF01 National och företagsekonomi, VFTF05 Fastighetsvärdering. Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom projekt, dels individuellt genom en skriftlig tentamen. Seminarier och övningsuppgifter är obligatoriska. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Användning av fastighetsregistret kan förekomma. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper om fastighetsbildning i Sverige med jämförande perspektiv från andra länder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar fyra huvudområden:

Kursen behandlar fastighetsbildning som juridisk och teknisk åtgärd utifrån fastighetsägares, plan- och lantmäterimyndigheters olika roller, samt fastighetsdomstolens funktion.

Kursen tar upp nybildning av fastigeher både när parterna är överens, avstyckning och sammanläggning, och när parterna inte behöver vara överens, klyvning. Lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen andra lagars betydelse vid fastighetsbildning, samt kommunernas rollvid fastighetsbildningen.

Fastighetsreglering med regler om marköverföring, samfälligheter och servitut behandlas. Ett centralt ämne är i vilken utsträckning dessa åtgärder kan genomföras mot fastighetsägares vilja. I detta avsnitt behandlas också ledningsrätt.

Fastighetssamverkan i form av gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar och exploateringssamverkan, liksom de särskilda former som används för jakt och fiske tas upp.

Kursen tar också upp andra fastighetsrättsliga ämnen, främst äganderättsutredning och fastighetsbestämning, avtalsservitut, tomträtter och arrenden, väg- och järnvägslagstiftning samt förvärvslagarna.

Det svenska fastighetsbeståndets historiska bakgrund behandlas.

Ett internationellt perspektiv ges på fastighetsbildning och fastighetsindelning, samt även planprocessens roll i frågor som gäller fastighetsbildning. Den ämnesmässiga terminologi på engelska gås igenom och förklaras utifrån några andra länders fastighetssystem. U-länders problematik om markrättigheter tas upp i korthet.

Kursen innehåller projekt. Som hjälpmedel används system för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Inlärningsformer:

Litteratur
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik
Grauers F: Fastighetsköp, Juristförlaget i Lund
Kalbro T: Markexploatering. Norstedts Juridik
Ekbäck P. Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar. Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. KTH
Good governance in land tenure administration. FAO Land Tenure Studies.
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar CD Fastighetsbildning

Poängsatta delmoment

Kod: ?002. Benämning: Tentamen fastighetsrätt.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH.

Kod: ?003. Benämning: Tentamen jämförande fastighetsbildning.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygskala: TH.

Kod: ?004. Benämning: Obligatoriska projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: TH.