Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FASTIGHETSVÄRDERINGVFTF05
Real Estate Appraisal

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT045, VFT085, VFT045 och VFT085. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, Ingemar.Bengtsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt samt FMS032 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete är bestämmande för betygssättningen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen i fastighetsvärdering skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att bedöma fastigheters marknadsvärden. Vidare tar kursen upp de juridiska och ekonomiska problemen runt tvångsförvärv av fast egendom.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grunden i ämnet fastighetsekonomi är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella restriktioner. Detta utgör också grunden för den här kursen i fastighetsekonomi. Eftersom fastigheter har speciella egenskaper som skiljer dem från många andra varor och tjänster ägnas särskilt intresse åt förutsättningarna för att marknaden ska fungera effektivt. Vidare utgör fastighetsvärdering en central del av kursen. Fastighetsvärdering är en tillämpning av den allmänna nationalekonomiska värde- och pristeorin. Dessutom ingår i kursen vissa moment från företagsekonomin, främst redovisning och räkenskapsanalys.

Undervisningen i varje avsnitt består av rent undervisande moment, såsom föreläsningar och övningar, och av projektarbeten, där kursens teoretiska moment, liksom kunskaper från tidigare kurser på programmet, integreras och tillämpas.

Ett moment i kursen utgörs av allmän nationalekonomi såsom särskilt efterfrågefunktioner och kostnadsbegrepp samt prisbildning under olika förutsättningar.

Lite mer än halvvägs in i kursen behandlas affärsredovisning, bokslut och räkenskapsanalys med särskild anpassning till värdering av fastigheter och kreditgivning på fastighetsmarknaden samt olika investeringsmetoder.

Ungefär en tredjedel av undervisningen (och ca två tredjedelar av kursen) ägnas åt mer renodlat fastighetsekonomiska moment innehållande allmänna studier av fastighetsmarknaden och dess begrepp såsom fastigheter som ekonomiska objekt, prisbildning på hyres- och fastighetsmarknaden samt fastighetstaxering och –beskattning. I avsnittet ingår att studera och jämföra objekten på fastighetsmarknaden, denna marknads finansiella och skattemässiga förutsättningar samt grundläggande byggnadsteknik. En central del utgörs av fastighetsvärdering som har tyngdpunkten på värderingsteorier och metoder och då särskilt ortsprismetoden men även avkastningsmetoden behandlas.

Undervisningen om fastighetsrättsliga ersättningsprinciper utgår från hur fastighetsägare skall kompenseras när de måste avhända sig egendom mot sin vilja. Grundläggande är här reglerna om ersättning vid expropriation, eftersom de används långt utanför själva expropriationslagen. Kursen behandlar särskilt de avsteg som görs från full kompensation och då särskilt reglerna om pågående markanvändning, mindre betydande skador och avdrag för förväntansvärden och expropriationsändamålets influens. Kursen tar även upp de särskilda reglerna om vinstfördelning som används vid fastighetsreglering.

Litteratur
Sjödin, Ekbäck, Kalbro & Norell, Markåtkomst och ersättning, Norstedts
Fastighetsvärdering med övningsbok (utgiven av LMV och Mäklarsamfundet), senaste upplagan
Kompletterande material som tillhandhålls av institutionen.