Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
NATIONAL- OCH FÖRETAGSEKONOMIVFTF01
Economics

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT045 och VFT045. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, Ingemar.Bengtsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förutsatta förkunskaper: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete är bestämmande för slutbetyget viktat efter omfattning. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga vid exploatering och andra förändringar av fastighetsbeståndet. Kursen ska också förbereda för senare kurser i utbildningen

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grunden i ämnet fastighetsekonomi är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella restriktioner. Detta utgör också grunden för den här kursen i fastighetsekonomi. Eftersom fastigheter har speciella egenskaper som skiljer dem från många andra varor och tjänster ägnas särskilt intresse åt förutsättningarna för att marknaden ska fungera effektivt. Dessutom ingår i kursen vissa moment från företagsekonomin, främst redovisning och räkenskapsanalys.

Undervisningen i varje avsnitt består av föreläsningar och övningar samt av projektarbeten, där kursens teoretiska moment, liksom kunskaper från tidigare kurser på programmet, integreras och tillämpas praktiskt.

Ett moment i kursen utgörs av allmän nationalekonomi, särskilt efterfrågefunktioner och kostnadsbegrepp samt prisbildning under olika förutsättningar.

Rättsekonomiska modeller utgör ett viktigt redskap för att förstå och tillämpa samhällets reglering av ägande och brukande av fast egendom och ägnas därför särskild uppmärksamhet.

I kursen behandlas affärsredovisning, bokslut och räkenskapsanalys med särskild anpassning till värdering av fastigheter och kreditgivning på fastighetsmarknaden samt olika investeringsmetoder.

Litteratur
Frank, Robert H., "Microeconomics and Behavior", McGrawHill
Arvidsson m.fl., Den nya affärsredovisningen, Liber
Jochumzen, P., LärLätt Makroekonomi, Studentia
Fastighetsvärdering med övningsbok (utgiven av LMV och Mäklarsamfundet), senaste upplagan
Kompletterande material som tillhandhålls av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 10. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Resultaten från skriftlig tentamen och godkända projektarbeten kommer att vägas samman till ett slutbetyg. Delmomentet omfattar: Grunder i nationalekonomi, företagsekonomi och fastighetsvärdering samt studier av fastigheter som ekonomiska begrepp. Övrigt: Tentamen i samband med kursens slut.

Kod: 0209. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Övrigt: Obligatoriska projektarbeten.