Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FASTIGHETSMARKNADENVFT015
The Real Estate Market

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fa, L4fu. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: FMS032 Matematisk statistik och VFT045 Fastighetsekonomi. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Två obligatoriska inlämningsuppgifter att utföras i grupp. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenterna redskapen för att kunna förstå och bedöma prisbildningen på fastighetsmarknaden framförallt utifrån ett investerarperspektiv, men även utifrån ett helhetsperspektiv, som tar hänsyn till de finansiella, institutionella och privatekonomiska förutsättningarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar fastighetsmarknaden, med betoning på både fastigheter och marknad. D.v.s. både generell teori om prisbildning på en marknad och fastigheters speciella egenskaper vilka gör fastighetsmarknaden unik.

En del av kursen behandlar tidsvärdet av kapital för kassaflöden som innehåller mått av osäkerhet. De centrala momenten i modern portföljvalsteori och kapitalmarknadsteori gås igenom. Grundläggande här är diversifiering genom lämpligt konstruerade portföljer och prissättningen av risk i enlighet med MPT och CAPM-ansatsen. Förutsättningarna för effektiva marknader av olika grad och logiken bakom antagandet om icke-arbitrage tas upp och diskuteras. Förutsättningarna för att investera i fastighetsportföljer behandlas och metoderna för att konstruera fastighetsportföljer tränas.

Kopplingen mellan generell kapitalmarknadsteori och i praktiken tillämpade värderingsmetoder analyseras.

Fastigheters speciella egenskaper, jämfört med annan konsumtion eller annat sparande, gås igenom och analyseras.

Det aktuella läget på fastighetsmarknaden tillsammans med aktuella prognoser om den framtida prisutvecklingen diskuteras utifrån vetenskapliga grunder.

En del av kursen behandlar slutligen samhällets direkta påverkan på fastighetsbeståndets karaktär, genom regelsystem, bostadspolitik eller skatter.

Litteratur
Geltner & Miller, Commercial Real Estate - Analysis & Investmetns, 2ed, Thomson
Artikelkompendium/länksamling som tillhandahålles av institutionen.