Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
EXPLOATERINGVFT008
Land Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: L4fu, L4su. Kursansvarig: Universitetslektor Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT085 Fastighetsteknik eller ASB170 Stadsbyggnad. Förutsatta förkunskaper: VFT025 Fastighetsinformationsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Artikel (egen eller 2 personer). 80 % deltagande i seminarier och godkända seminarieuppgifter. Övrigt: Användning av Fastighetsregistret (Fastighetssök) kan förekomma. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen vidareutvecklar kunskapen om markexploateringar från tematerminernas kurser. Den skapar förståelse för de två parternas, kommunen och exploatören, perspektiv, med både svenska och internationella exempel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av en föreläsnings- och seminariedel, samt en individuell studie av ett projekt.

Föreläsnings- och seminariedelen ska ge kunskaper om exploateringsprocessen, utifrån olika modeller som beskriver verkligheten, samt om hur olika regelsystem kan användas. Samspelet mellan aktörerna beskrivs utifrån olika exploateringssituationer. Planerings- och tillståndssystemets betydelse för att styra utvecklingen, och hur de offentliga och privata aktörerna använder systemen för att uppnå sina syften. Planekonomisk bedömning och utvärdering. Genomförandeavtalet studeras som metod att skapa ramar om en tänkt utveckling.

I projektet studeras hur en specifik exploatering genomförs, från dess initiering till starten på byggprocessen.

Litteratur
Wilkinson, Sara & Reed, 2008, Property Development. Routledge. ISBN 978-0-415-43063-0
Kalbro, Thomas, 2007, Markexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation, Norstedts juridik. ISBN 978-91-39-20451-0
Några artiklar tillkommer. Litteratur/artikelsökning utgör en central del av kursen, inklusive litteratursökning på biblioteksdatabaserna, t ex ELIN och Lovisa.