Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
GRUNDLÄGGANDE AVTALS- OCH ENTREPRENADRÄTTVFR601
Basic Agreement- and Contract Law

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYI3, IBYV2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande information om de rättsregler- och den praxis som råder inom svensk avtals- och entreprenadrätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för byggprocessen och de parter som ingår i densamma

Kunna redogöra för upphandlingsbestämmelserna, avtal, allmänna bestämmelser och lagen om offentlig upphandling

Kunna redogöra för olika upphandlingsbegrepp och entreprenadformer

Kunna tolka anbudets utformning och innehåll samt kunna analysera de viktigaste komponenterna i anbudet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utifrån givna förutsättningar kunna utforma och värdera förfrågningsunderlag och anbud

Innehåll

Litteratur
Järnvägsskolans kurspärm ”Grundläggande avtals- och entreprenadrätt”