Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BRANDMANNAUTBILDNINGVBR240
Introductory Course for Firemen

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: BI1. Kursansvarig: Universitetslektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Prestationsbedömning: Närvaro vid obligatoriska moment ger betyget godkänd. Övrigt: Kursen kan endast väljas av antagna till brandingenjörsprogrammet och som inte har räddningsmansutbildningen eller motsvarande. Utbildningen köps i sin helhet från Räddningsskolan i Revinge. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbildning/brandkurser/.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge studenten en grundläggande kunskap om räddningstjänstens metoder, arbetsrutiner och verksamhetsområden. Studenten skall få förståelse för hur och på vilka grunder verksamheten bedrivs.

Studenten skall med dessa kunskaper och färdigheter som grund kunna deltaga i den dagliga verksamheten vid en kommunal räddningstjänst.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Informationsmaterial tillhandahålles av Statens räddningsverk.