Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTURTEKNIK 1: ARKITEKTUR OCH BÄRVERKVBMA01
Architectural Design

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Eva Frühwald,, eva.fruhwald@kstr.lth.se, och Lars-Olof Nilsson, Lars-Olof.Nilsson@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Två obligatoriska projekt (i grupp), skriftlig tentamen och obligatorisk närvaro på studiebesök, laboration och projektredovisningar. Hemsida: http://www.kstr.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursens syfte är att visa hur konstruktion och valt stomsystem påverkar arkitektens möjligheter till att skapa god arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur teknikens möjligheter kan samverka med god arkitektonisk utformning.

Innehåll

Litteratur
Kompendium "Arkitektur och bärverk", Eva Frühwald (2009), som kan köpas hos kursledningen.