Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BROBYGGNADSTEKNIKVBK041
Design of Bridges

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: V4at. Kursansvarig: Sven Thelandersson, Sven.Thelandersson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: Alt 1: VBK020 Betongbyggnad, VBK035 Stålbyggnadsteknik, VBM031 Betong i livscykelperspektiv samt en av kurserna VSM040 Finita elementmetoden eller VGT021 Grundläggningsteknik. Alt 2: VBK020 Betongbyggnad, VVB027 Utformning av vägar och gator, VVB071 Vägbyggnadsteknik samt VGT021 Grundläggningsteknik. Förutsatta förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys samt för alternativ 2 ovan VBK035 Stålbyggnadsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Projektuppgifter plus skriftlig minitentamen. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge aktivt tillämpbar kunskap om konstruktion av broar baserat på förkunskaper i Konstruktionsteknik, Byggnadsmekanik och Byggnadsmaterial

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma brobyggare, samt studiebesök. Kursen är upplagd kring två större projekteringsuppgifter, där den ena består av en konventionell vägbro i två fack som utförs i förspänd betong, och den andra en bro med spännvidd på ca 400 m. I den första uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå, medan den andra bron projekteras översiktligt vad avser bärande system, produktionsmetoder, ekonomi och estetik. Den senare projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Litteratur
Sundquist, H: Infrastrukturkonstruktioner. Kompendium från KTH.
Petersson, T., Sundquist H: Spännbetongkonstruktioner. Kompendium från KTH.