Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
STÅLBYGGNADSTEKNIKVBK035
Design of Steel Structures

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK036 och VBK036. Valfri för: V4at, V4hb, V4sa. Kursansvarig: Annika Mårtensson, Annika.Martensson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK013 Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys, VBK055 Konstruktionsteknik Byggsystem, VSM091 Balkteori. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd konstruktionsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge förståelse och insikt om hur specialiserade och mer komplexa stålkonstruktioner fungerar samt ge verktyg för att analysera vilka för- och nackdelar det finns med olika lösningar för stålbyggnadssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment som skall behärskas i samband med projektering av stålkonstruktioner:

Vidare ingår en konstruktionsuppgift som avser dimensionering och utformning av bärande stålkonstruktionssystem (traverskonstruktion, stålbro, flervåningsbyggnad) och som ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa uppgifter.

Litteratur
Thelandersson, S. Stålkonstruktioner.KFS Lund.
Exempelsamling, Stålkonstruktioner. KFS Lund.
BSK07 (Boverkets handbok om stålkonstruktioner). Boverket 2007. 978-91-85751-58-7.
Isaksson ,T, Mårtensson, A. Byggkonstruktion Regel- och Formelsamling. Studentlitteratur 2008. 978-91-44-05153-6.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.

Kod: 0207. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport av inlämningsuppgift.