Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FACILITIES MANAGEMENTVBEN05
Facilities Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFR081 och VFR081. Valfri för: L4fu, V4fu. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggproduktion. Förkunskapskrav: VBE031 Fastighetsförvaltning. Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras på genomförda praktikfall. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för aspeketer rörande fastighetsföretagande i allmänhet och facility management i synnerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledningsvis behandlas de övergripande förutsättningarna för fastighetsföretagande och facilities management för att sedan fördjupa kunskaperna i områden som; strategisk analys och planering, ekonomisk verksamhetsanalys, kvalitets- och miljöledning, investment management,, fastighetsinformations- och förvaltningshandlingar, lokalförsörjningsprogram, funktionskrav, upphandling av stödfunktioner, service management, outsourcing, internhyressystem.

Avsnitten behandlas i ett helhetsperspektiv varför andra områden än de som nämns ovan förekommer i kursen om än mindre omfattning såsom skatter och risktagande.

Litteratur
Total Facilities Management. Atkin, B.L. and Brooks, A., Blackwell Science, Oxford 2005, ISBN10: 140512790