Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BESTÄLLARROLLENVBEN01
The Role of the Construction Client

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFR081 och VFR081. Valfri för: L4fu, V4fu. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggproduktion. Förkunskapskrav: VBEA01 Byggprocessen och företagsekonomi. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Byggherren som beställare av bygg- eller anläggningsprojekt har en unik möjlighet att påverka dess genomförande. Kursen syftar till att ge förståelse för byggherrens roll som beställare samt skapa insikt om byggherrens möjligheter att styra och leda en förändringsprocess av byggandet samt om de lagar och regelverk som styr upphandlingen av bygg- och anläggningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar beställarstrategier för en långsiktig anskaffning av byggnader och anläggningar, där vikt läggs på val av olika ansvars- och samverkansformer samt värdering av anbud. Byggherrens roll som förändringsagent att tas upp innehållande innovationssystem och systemintegration, konsekvensanalyser samt förändringsmätningar. Byggbranschens entreprenadjuridiska avtal och regelverk samt den lagstiftning som berör upphandlingen av bygg- och anläggningsprojekt. Ledning och styrning av anskaffningsprocessen vad gäller formulering av funktions-, kvalitets och miljökrav. Uppföljning av upphandlingsprocessen samt överlämnande av färdigt byggprojekt, med fokus på kvalitetsstyrt avlämnande.

Litteratur
Kurspärm, avd f Byggproduktion