Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BYGGPROCESSENVBEA05
The Construction Process, Basic Course

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBEA01, VBEA10, VBEA01 och VBEA10. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggproduktion. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och närvaro på obligatoriska föreläsningar och seminarier. Övrigt: Skriftlig inlämning av övningsuppgifter i rapportform. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Speciellt fokus läggs på arkitektens roll i byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett aktörsperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. I alla delmoment kommer arkitektens roll att lyftas fram och dennes relation till övriga aktörer i processen. Kursen kommer att byggas upp av ett praktikfall där olika analyser av processen behandlas, teori kommer att ges via föreläsningar och kurslitteratur, utöver detta kommer gästföreläsningar att användas för att nyansera och ge praktiska exempel på byggprocessens genomförande och arkitektens roll.

Litteratur
Litteratur: Leda projektering i byggprocessen, R. Stintzing (Formas), Kompendium Byggprocessen, Avdelningen för Byggproduktion