Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BYGGLEDNINGVBE041
Construction Management

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBE040. Valfri för: L4fu, V4fu, V4ib. Kursansvarig: Mats Persson, mats.persson@bekon.lth.se, Byggproduktion. Förkunskapskrav: För V4 gäller VBE110 Projektmetodik eller VTG100 Projektmetodik och ingenjörsgeologi, VBE024 Byggproduktion och produktionssystem, VBE031 Fastighetsförvaltning och MTT202 Logistik i byggprocessen. För L4 gäller VBE031 Fastighetsförvaltning. För A4 gäller VBE051 Byggprocessen. För övriga gäller individuell prövning. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval sker på basis av antalet akademiska poäng inom respektive program vid ansökningstillfället. Vid lika poängantal sker lottning. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske baserat på arbete i grupp. Muntlig och skriftlig redovisning av projektdokumentation omfattande projektplan, förfrågningsunderlag, slutrapport och utvärderingsprocess. Slutrapporten innehåller: Ett besiktningsutlåtande från en inom kursen utförd besiktning. Ett upphandlingsprotokoll från en förhandling med en entreprenör. Ett beslutsunderlag samt ett komplett förfrågningsunderlag med bygglovsansökan för en generalentreprenad. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Studenterna ska i kursen utveckla sitt personliga förhållningssätt till byggledning och efter kursen känna trygghet i sin egen kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursdeltagaren ska praktiskt träna projektledning genom att utifrån en projektfullmakt, planera och genomföra en projektuppgift i nära samverkan och dialog med beställare, entreprenörer, myndigheter och andra berörda parter.

Funktionen som byggledare i byggprocessen behandlas i ett rollspel där studenterna agerar som byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare.

Parallellt med rollspelet utbildas studenterna i projektledning, ledarskap, mötesteknik samt datorstöd. Detta kan betraktas i rollspelet som byggledarnas vidareutbildning. Byggledarna kan även boka tid hos kursledningen för konsultation angående olika kursmoment

Detta kompletteras med kontinuerlig utvärdering där byggledningskonsulterna följer upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen.

Uppdraget går ut på att leda detta projekt från tidigt skede till projektavslut, dvs. färdig byggnad och överlämnandet till beställaren. Dessutom kommer byggledarna att kontaktas för att utföra andra uppdrag parallellt med detta projekt. Exempel kan vara att utvärdera och upphandla anbud, leda förhandlingar eller utföra olika typer av besiktningar mm.

Litteratur
Kursen tar utgångspunkt i litteratur från tidigare kurser enligt gällande förkunskapskrav. I övrigt söker kursdeltagarna själva kompletterande litteratur och annat material. Artiklar och kompendium av kursgemensamt intresse görs tillgängligt via kursens Luvit-portal.