Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
UNIVERSAL DESIGN, PROJEKTTNSF01
Universal Design, Project

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TNS120, TNX153, TNS120, TNX153, TNS120 och TNX153. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, hakan.neveryd@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Förkunskapskrav: Minst 75 högskolepoäng från industridesignprogrammet. Förutsatta förkunskaper: TNSA01 Universal design, teori samt MAMA05 Belastnings- och kognitionsergonomi (alternativt TNS112 Kognitionsergonomi och MAM081 Belastningsergonomi). Prestationsbedömning: Examinationen baseras på arbete i grupp. Om projektarbetet i grupp bedöms som godkänt, erhålls betyget godkänt. Hemsida: http://www.certec.lth.se/udp.

Syfte
Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av ett projektarbete som utförs tillsammans med civilingenjörsstudenter som går kursen ”Rehabiliteringsteknik och design”.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en ”design för alla”-produkt. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur
Jönsson, B m fl: Människonära design. Studentlitteratur 2005. ISBN:978-91-44-04494-1.
Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.