Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
VÄRDERING OCH HANTERING AV FINANSIELL RISKTEK180
Financial Valuation and Risk Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK725, NEKM41, NEKM41 och NEKM41. Obligatorisk för: I4fi. Valfri för: F4, F4sfm, I4, M4, Pi4, Pi4fm, RH4. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, Bjorn.Hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Studenterna bedöms i en skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer förekommer också. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för och förmåga att arbeta med kunskaper om grundläggande metoder för riskhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen behandlar tre huvudsakliga områden: portföljvalsteori, mätning och hantering av kreditrisk och mätning och hantering av finansiell risk.

• MV-optimering med olika begränsningar.

• Stokastisk dominans av första, andra och tredje ordningen.

• Kreditrisk: mätning och kontroll.

• Basel II: regler och implikationer.

• VaR (Value-at-Risk) och CVaR/ETL (Conditional Value-at-Risk/Expected Tail Loss).

• Analytiska och simuleringsbaserade tekniker för beräkning av VaR och ETL för olika portföljer med och utan derivat.

Litteratur
Crouhy, Michael, Dan Galai och Robert Mark (2000): Risk Management, McGraw-Hill
Saunders, Anthony och Linda Allen (2002): Credit Risk Management, Wiley
Kompletterande material