Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
KVANTITATIV HUMANFYSIOLOGITEK171
Quantitative Human Physiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E4, E4mt, F4, F4mt, Pi4, Pi4bm. Kursansvarig: Håkan Arheden, hakan.arheden@med.lu.se och Gunnar Sparr, gunnar.sparr@math.lth.se, Inst för kliniska vetenskaper. Förutsatta förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs. Prestationsbedömning: Skriftligt och/eller muntligt prov omfattande teori och problem. Hemsida: http://www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/grundutbildning/kvantitativ_humanfysiologi.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Vander´s Human physiology. The mechanisms of body function. Eric P. Widmaier, Hershel Raff and Kevin T. Strang. McGraw Hill. 11:e upplagan, 2008.
Klinisk fysiologi med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi. Björn Jonson & Per Wollmer (red), Liber. Andra upplagan, 2005.