Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FINANSIELL EKONOMI, AVANCERAD KURSTEK103
Financial Economics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK721, NEKM25, NEKM25 och NEKM25. Obligatorisk för: I4fi. Valfri för: Pi4, Pi4fm. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, Bjorn.Hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Grundläggande finansiell ekonomi och statistik. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. "Quick quizes" under kursens gång är poänggivande. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfällen enbart under innevarande termin. Övrigt: Motsvaras av NEKM25. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för välkända idéer och teorier inom finansiell ekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen behandlar följande byggstenar i finansiell ekonomi:

• Investeringsbeslut under säkerhet: Fisher-separabilitet.

• Riskaversion och förväntad nytta.

• Arrow Debreu-värdepapper

• Portföljvalsteori

• Marknadsjämvikt: CAPM och multifaktorjämviktsmodeller.

• Derivat

• Terminsstrukturen på räntor.

• Reala optioner.

• Effektiva kapitalmarknader

• Informationsasymmetrier och agentteori.

Litteratur
Thomas E. Copeland, Kuldeep Shastri and J.Fred Weston, (2004): Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley
Kompletterande material.