Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BESKATTNINGSRÄTT ITEK050
Business Law, Tax Law I

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fu. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Olof Jakobsson, Olof.Jakobsson@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik, VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Examination sker fortlöpande genom seminarieövningar samt en avslutande skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen läses delvis gemensamt med studenter på Ekonomihögskolan. Beskattningsrätten har ett nära samband med delar av företagsekonomin, främst redovisning och finansiering. Detta bör beaktas vid studieplaneringen. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se/hara11.

Syfte
Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen på skatteområdet. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella skatterättsliga regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när civilingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenterna ska genom seminarieövningar inhämta grunderna i det svenska skatte- och avgiftssystemet. Seminarieövningarna är så konstruerade att studenten får öva det skatterättsliga systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till olika samhällsintressen.

Litteratur
Gyland, Christina: Skatterätt : en introduktion. Studentlitteratur, 7:e uppl. 2007
Lodin, Sven-Olof & Lindencrona, Gustaf & Melz, Peter & Silverberg, Christer: Inkomstskatt, del 1–2. Studentlitteratur, 11:e uppl. 2007
Melz, Peter: Mervärdesskatt, Iustus, 14:e uppl. 2006
alternativt
Alhager, Eleonor & Kleerup, Jan & Melz, Peter & Öberg, Jesper: Mervärdesskatt i teori och praktik, Norstedts juridik 2007.
Rabe Gunnar: Skattelagstiftning, Norstedts juridik, 2008:2.
Studiematerial samt referenser till artiklar m.m. i studiematerialet. Studiematerialet säljes genom vaktmästeriet/ receptionen, EC 1, Tycho Brahes väg 1.