Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TURBULENS – TEORI OCH MODELLERINGMVK140
Turbulence – Theory and Modelling

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4, F4fs, M4, M4fs, Pi4. Kursansvarig: Docent Johan Revstedt, Johan.Revstedt@energy.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV021/MMV211 Strömningslära. Förutsatta förkunskaper: FMA062 Tillämpad matematik. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska inlämningsuppgifterna och laborationerna redovisas skriftligt i grupp. Projektuppgiften redovisas både skriftligt i form av en rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar skall deltaga aktivt. Kursen avslutas med en individuell muntlig tentamen. För att få godkänt på denna kurs måste alla obligatoriska moment dvs. inlämningsuppgifter, laborationer, projektuppgift samt den muntliga tentamen vara godkända. Betyg sätts baserat på muntlig tentamen. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, övningar, laborationer samt arbete i grupp i form av inlämningsuppgifter och ett mindre projekt. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande teoretisk kunskap om turbulens samt turbulensmodellers uppbyggnad och applicerbarhet. Dessutom avser kursen ge färdighet i att analysera turbulenta strömningar. Dessa kunskaper skall vara tillräcklig för att förstå bakgrunden till turbulensmodeller och att för ett givet strömningafall kunna välja lämplig modell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande teori för turbulent strömning, övergången mellan laminär och turbulent strömning samt det fysikaliska grunderna för olika typer av turbulensmodeller. Turbulensteoridelen innefattar statistisk och fenomenologisk beskrivning av turbulens, Kolmogorovs hypoteser samt väggbunden och väggfri skjuvströmning. Vidare behandlas homogen och isotrop turbulens, samt anisotropi och turbulens i olika typer av strömning. I modelleringsdelen tas de vanligaste typerna av turbulensmodeller upp, dvs. turbulensmodeller baserade på de Reynolds-medelvärderade ekvationerna och Large Eddy Simulering. Den fysikaliska bakgrunden och effekten av olika antaganden diskuteras. Även den matematiska beskrivningen behandlas, medelvärdesbildningar av de grundläggande ekvationerna, samt härledning av de extra ekvationer som förekommer.

Litteratur
Pope, S. B., Turbulent Flows. Cambridge Univ. Press 2003. ISBN: 0-521-59886-9