Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ENERGIFÖRSÖRJNINGMVK071
Energy Supply Systems

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: E4, E4em, F4, F4mi, M4, M4en, W4, W4ea. Kursansvarig: Professor Jurek Pyrko, Jurek.Pyrko@energy.lth.se, Energivetenskaper. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. Den obligatoriska argumentationsövningen redovisas muntligt och skriftligt i grupp, liksom erfarenheterna från det obligatoriska industriella studiebesöket. Redovisningarna sker i seminarier där alla kursdeltagare förväntas deltaga aktivt. Deltagande i en obligatorisk energiförsörjningsövning ingår, liksom fyra obligatoriska duggor på kurslitteraturen. Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg erfordras individuell muntlig tentamen. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, rapportstudier och –analyser, ett industriellt studiebesök i grupp, en energiförsörjningsövning samt duggor på den obligatoriska kurslitteraturen med efterföljande kamraträttning och genomgång. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper om energiförsörjningssystems uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kunskaper rörande energiförsörjningssystemens uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling, dessa systems uppbyggnad, organisation och drift. Analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter på dessa system ingår med särskilt fokus på system på lokal och regional nivå. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpassning, systemsäkerhet och miljöeffekter är andra analysdimensioner liksom aspekter på energiomvandlingsteknikernas utveckling och framtida utvecklingsförhållanden.

Litteratur
Kurslitteraturen uppdateras löpande och kan i sina huvuddelar fritt laddas ned från kursens hemsida.