Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INFORMATIONSSYSTEM FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNINGSKEDJORMTTN20
Supply Chain Information Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4lp, M4. Kursansvarig: Docent Dag Näslund, dag.naslund@tlog.lth.se och Doktorand Ali Pazirandeh, ali.pazirandeh@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105/F01 - Logistik eller MTT202/N01 - Logistik i byggprocessen, MIO030 - Material- och produktionsstyrning samt minst 2 av följande; MTT091 - Materialhantering, MTTF10 - Materialhantering, MTT045 - Internationell distributionsteknik och MTT240 - Logistik i försörjningskedjor. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom a) skriftlig tentamen b) projektarbete c) godkända laborationer. Poängsatta delmoment: 3.

Syfte
Kursen skall ge en övergripande bild av, och förståelse för, den kunskap som krävs för att utvärdera, välja, implementera och använda existerande informationssystem och -program inom logistik och försörjningskedjor. Vi kommer att introducera studenterna till informationssystem såsom affärssystem (ERP), lagerhanteringssystem, ruttplaneringssystem och system för automatisk påfyllnad. Kursen kommer även att förmedla mer djupgående kunskap av specifikt utvald programvara genom laborationer och företagsbesök. Studenterna skall också förstå kritiska aspekter avseende den generella uppbyggnaden av informationssystem, exempelvis fördelar kontra nackdelar med generella eller specialkonstruerade system.

Studenterna kommer att arbeta i grupper med att identifiera, teoretisera, analysera och lösa problem som är relaterade till försörjningskedjans informationssystem. Kursen kommer därför att förmedla kunskap om de programvaror och moduler som finns inom olika informationssystem samt dess fördelar och nackdelar.

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, laborationer, studiebesök och företagsbesök.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innefattar föreläsningar, laborationer, studiebesök och projektarbete. Föreläsningarna introducerar studenterna till olika informationssystem och programvaror för försörjningskedjor. Viktiga aspekter som behandlas är rådande modulers applikationsområde, specifikationer och begränsningar. Laborationer ger studenterna djupare kunskap samt exponerar dem för hur applikationerna fungerar i praktiken. På motsvarande sätt kommer studiebesök vid företag att ge studenterna en konkret bild av hur dessa applikationer används, dess möjligheter och brister i företagsvärlden. Studenterna kommer även att genomföra ett grupparbete i projektform. Projekten kommer att utföras i samarbete med privata eller offentliga organisationer.

Kursen kommer att behandla följande tema:

Litteratur
Kompendium “Supply chain information systems”

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Informationssystem för logistik och försörjningskedjor.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Omfattar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0210. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Studenterna kommer att arbeta i grupper med att identifiera, teoretisera, analysera och lösa problem som är relaterade till försörjningskedjans informationssystem. Kursen kommer därför att förmedla kunskap om de programvaror och moduler som finns inom olika informationssystem samt dess fördelar och nackdelar.

Kod: 0310. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationerna ger studenterna djupare kunskap samt exponerar dem för hur applikationerna fungerar i praktiken.