Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
STRÖMNINGSLÄRA, FORTSÄTTNINGSKURSMMV025
Fluid Mechanics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4, M4fs. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Christoffer.Norberg@energy.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMVF01 Termodynamik och strömningslära. Förutsatta förkunskaper: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys. Prestationsbedömning: Examination sker via bedömning av individuella skriftliga hemuppgifter och laborationsredogörelser, skriftlig och muntlig redovisning av projektrapport i grupp, samt en slutlig skriftlig tentamen som avser både teori (utan hjälpmedel) och problemlösning (med hjälpmedel, t.ex. kurslitteraturen). Betyget bestäms av en viktad total poängsumma som består av resultat vid godkänd tentamen, godkänd projektredovisning, samt ev. bonuspoäng från godkända hemuppgifter, enligt särskild formel. Övrigt: Schemalagd undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, räknestugor och två laborationer. För effektiv inlärning uppmuntras studenten till både enskilda studier och samarbete/diskussioner med övriga kursdeltagare. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge fördjupade insikter kring grundläggande strömningssamband och strömningsfenomen av teknisk och fundamental betydelse, samt en översiktlig men god kunskap om de metoder som används vid analys av strömningstekniska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Översikt och historik; grundekvationer på integral- och differentialform; mätmetoder; strömning i rörsystem; gränsskikt; omströmmade kroppar; introduktion till turbulens; potentialströmning inklusive elementär vingteori; kompressibel strömning; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur
White, F. M.: Fluid Mechanics, 6th Edition. McGraw-Hill 2008. ISBN: 978-0-07-128645-9
Norberg, C.: Introduktion till turbulens, Inst. f Energivetenskaper, 2007.