Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MATERIAL- OCH METODVALMMT015
Material and Process Selection

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4, M4, M4pr. Kursansvarig: Lanny Kirkhorn, lanny.kirkhorn@iprod.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder, FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång med obligatoriska inlämningsuppgifter, CES-färdighetsprov och projektarbeten. Frivillig tentamen avslutar kursen. Det kommer att ges tillfälle, att i direkt anslutning till CES-färdighetsprovet, göra om detta ifall resultatet är underkänt. Hemsida: http://www.iprod.lth.se.

Syfte
Material- och metodval är i sitt sammanhang multidisciplinär, vilket innebär att kunskaper från hållfasthetsteknik, materialteknik och tillverkningsmetoder krävs för att kunna utföra ett optimalt val. Syftet med denna kurs är att förmedla en användbar metodik vid material- och metodval så att ställda krav och fordringar uppfylls.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Material- och metodval är i sitt sammanhang multidisciplinär, vilket innebär att kunskaper från hållfasthetslära, materialteknik och tillverkningsmetoder krävs för att kunna utföra ett optimalt val. Kursen syftar till att förmedla tillämpad kunskap avseende metodik och grunder för avancerade val av material och tillverkningsmetod, dels genom teorier men också praktiskt genom användning av programvaran CES EduPack. Programvaran innehåller omfattande databaser med parametrar och egenskaper som är viktiga vid ett optimerat material- och metodval. Parametrar och egenskaper som kan styra en produkts avgörande materialval kan exempelvis vara mekaniska laster, kemisk miljö, temperatur, etc. Materialvalet samt produktens design styr i sin tur vilka möjliga tillverkningsmetoder som kan användas. Kursinnehållet är i korthet:

Kursens genomförande bygger på ett antal föreläsningstillfällen, där grunderna för material- och metodval behandlas, samt självständigt arbete med inlämningsuppgifter och projektarbeten. För ökad förståelse kompletteras föreläsningarna med seminarieövningar där några typexempel behandlas.

Litteratur
Ashby, M.F.: Materials Selection in Mechanical Design. Elsevier Butterworth-Heinemann 2005. ISBN: 0 7506 6168 2
Av institutionen sammanställt övnings- och projektunderlag.