Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TILLVERKNINGSMETODERMMT012
Production and Manufacturing Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MMTA05 och MMTA05. Obligatorisk för: M2, MD2. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: V4ib. Kursansvarig: Mats Andersson, mats.andersson@iprod.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: FMEA01 Mekanik, FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs/FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs/FKMA01 Materialteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, obligatoriska laborationer. Hemsida: http://www.iprod.lth.se.

Syfte
En stor del av en produkts kostnad och egenskaper bestäms vid valet av tillverkningsmetod, samt av hur denna tillverkningsmetod styrs och utformas. Syftet med kursen är att ge studenten en bred kunskap om existerande tillverkningsprocesser, för att i olika sammanhang kunna påverka en produkts kritiska attribut; kostnad, funktion och egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder, gjutning och svetsning. Dimensionsmätning och toleranser, ytors egenskaper och karaktär, material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbetning, slip- och polermetoder, gnist- och laserbearbetning, svetsmetoder, svetsmetallurgi, ljusbågen, svetsfel, gjutmetoder, materialegenskaper samt godsets anpassning vid gjutning.

Litteratur
Kalpakjian, S.: Manufacturing Engineering and Technology. Prentice-Hall 2006. ISBN: 013-197639-7.