Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PROJEKT I VOLYMMODELLERINGMMKA05
Project in Solid Modelling

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: KID2. Kursansvarig: Högskolelektor Giorgos Nikoleris, Giorgos.Nikoleris@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: Ett års industridesignstudier. Prestationsbedömning: Datorbaserat prov i det CAD-system som används i kursen.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper i metoder för att framställa datorbaserade modeller i ett parametriskt CAD-system. Kursen syftar till att öka förståelsen i hela processen från skapandet av en datorbaserad modell till dess fysiska realisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Undervisningen består av föreläsningar, deltagarundervisning, övningar och studiebesök. Den teoretiska delen förmedlar kunskaperna kring parametrisk volymmodellering och dess användning. Den praktiska delen syftar till att träna färdigheten i att använda ett parametriskt volymmodelleringssystem och består av handledda övningsuppgifter med successivt ökande komplexitet.

Litteratur
Forsman Daniel, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 – del 1,
Studentlitteratur, 2009, ISBN: 9789144054551