Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
KONSTRUKTIONSTEKNIK FRÅN TEKNISK DESIGN PERSPEKTIVMMK097
Engineering Design Techniques from a Technical Design Perspective

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MMKN05 och MMKN05. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMK040 Utvecklingsmetodik. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter – en i förbandskonstruktion och en i konstruktiv utformning. Vardera inlämningsuppgifterna innehåller en basuppgift (för godkänt resultat – 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat. Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av medelvärdet av poängresultaten från de båda inlämningsuppgifterna. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge insikter i några för den tekniske designern väsentliga teknikområden av betydelse för en produkts uppbyggnadssätt och utformning. Ett viktigt delmål är att förstå samverkan mellan den estetisk-ergonomiska produktutformning som industridesignern företräder och den på naturvetenskaplig-teknisk grund skapade produktutformning som konstruktören bidrar med.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inriktas i allt väsentligt på konstruktiv utformning innefattande såväl analys som syntes. Detta innebar att både kvantitativa som kvalitativa metoder/tekniker kommer att behandlas.

Kursen inleds med kort introduktion till utvecklingsarbete, varvid speciellt viktiga produktaspekter som verkningssätt, uppbyggnadssätt och utformning kommer att introduceras. Genomgången avslutas med en mindre hemuppgift, där studenterna i grupp ska analysera ett antal kända produkter med avseende på deras verkningssätt, uppbyggnadssätt och utformning.

Nästa moment i kursen består i en genomgång av viktiga förbandstyper, såsom skruv-, svets- och limförband. En individuell inlämningsuppgift som utgår ifrån vad som förmedlats under denna rubrik avslutar momentet.

Kursens huvudmoment utgörs av konstruktiv utformning, där grundregler och principer för en produkts utformning genomgås. I detta moment kommer vissa materialspecifika utformningsproblem att behandlas såsom utformning av plastprodukter, som generell "DFX" ("Design for X"), där ett viktigt X utgörs av tillverknings- och monteringsanpassning av utformningen. Även detta moment avslutas med att en inlämningsuppgift ska lösas. I detta fall ska uppgiften lösas i grupp och innefattar även framtagning av en produktmodell. Utöver produktmodellen, ska resultatet av arbetet också redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport. Alla projektarbetena presenteras vid en gemensam redovisning.

Litteratur
Burman, Åke: Skruvförband, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH; 2004.
Olsson, Claes: Konstruktionshandbok för svetsade konstruktioner, Utgåva 3, Industrilittteratur, 2005.
Sundström, J., Bjärnemo, R. och Andersson, P.E.: Konstruktiv utformning - Del 1: Syntes, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Inlämningsuppgift 1 - Förbandskonstruktion.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell inlämningsuppgift. Resultatet ska redovisas i en skriftlig rapport, som bedöms utifrån aktuell kriterielista. Kriterielista utdelas i anslutning till introduktionen av uppgiften. Delmomentet omfattar: Denna inlämningsuppgift avser framtagning och analys av ett förband. Aktuella förbandstyper är skruv- och/eller svetsförband.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgift 2 - Konstruktiv utformning (delsystem).
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Denna inlämningsuppgift löses i grupp. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport, som bedöms utifrån aktuell kriterielista, vilken utdelas i anslutning till introduktionen av uppgiften. Vidare skall framtaget resultat muntligen redovisas vid ett seminarium. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för gruppen erhållna resultatet. Delmomentet omfattar: Konstruktiv utformning av ett mindre delsystem i en principkonstruktion. Arbetet kan även innehålla behovet av att fastlägga uppbyggnadssätt (produktarkitektur). Vidare skall hela konstruktionslösningen analyseras, dokumenteras och en fysisk modell skall tas fram.