Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PRODUKTINNOVATIONMMK045
Product Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: Två obligatoriska projektuppgifter ingår i kursen, vilka utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkänt första projektarbete poängsätts i intervallet 10–20 poäng, följande projekt poängsätts vid godkänt resultat i intervallet 15 - 30 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktplanering, produktutveckling och konstruktion/design. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik, i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar produktplanering och principkonstruktion inom ramen för produktutvecklingsprocessen. Inledningsvis föreläses teorin för respektive del, varefter tillämpningsprojekt genomföres. Det inledande projektet, ett produktplaneringsprojekt, utförs i samverkan med ett industriföretag. Arbetet utförs i grupper om 3–5 teknologer per grupp. Följande projekt, omfattande konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas, utgör en direkt fortsättning på i produktplaneringsprojektet framtagna produktförslag och utförs också i grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för hela gruppen.

Litteratur
Olsson, F. & Bjärnemo, R., Produktförnyelse, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2005.
Ulrich, K. & Eppinger, S., Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 3rd ed., 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Produktförnyelseprojekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 10 - 20 poäng. Delmomentet omfattar: Det integrerade produktplanerings- och produktutvecklingsprojektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupp om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport.

Kod: 0207. Benämning: Produktutvecklingsprojekt.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 15 - 30 poäng. Delmomentet omfattar: Uppgiften för produktutvecklingsprojektet utgörs, i första hand, av något av de projektförslag som tagits fram i föregående projekt. Projektet görs i grupp om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport.