Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
UTVECKLINGSMETODIKMMK040
Product Development and Design Methodology

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: I4pu, M4, M4pu. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: Två obligatoriska projektuppgifter ingår i kursen, vilka utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 10–20 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver de två obligatoriska projekten ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 10–20 poäng erhålls vid godkänt resultat. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktplanering/produktförnyelse och produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen, inleds kursen med att introducera produktplaneringsprocessen eller alternativt uttryckt produktförnyelseprocessen. Inom ramen för denna del genomgås hur företaget, utifrån en från affärsmålet härledd produktpolitik och översyn av existerande produktsortiment, tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I följande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkten på den inledande princip- eller, alternativt uttryckt, konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptfasen. Inledningsvis föreläses teorin för respektive del, varefter ett tillämpningsprojekt genomföres. Det inledande projektet, produktförnyelseprojektet, utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 3–5 teknologer per grupp. Det andra projektet, omfattande konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas, utgör en direkt fortsättning på i produktförnyelseprojektet framtaget produktförslag och utförs också i grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för hela gruppen.

Litteratur
R. Bjärnemo: Artikelkompendium, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2007.
K.Ulrich & S. Eppinger: Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 4th ed., 2007.

Poängsatta delmoment

Kod: 0101. Benämning: Projekt 1.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Delmomentet omfattar: Produktförnyelseprojekt utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupp om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport.

Kod: 0201. Benämning: Projekt 2.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Delmomentet omfattar: Utifrån en ifrån det tidigare genomförda produktförnyelseprojektet framtagen uppdragsbeskrivning, genomförs produktutvecklingsprocessens inledande fas - konceptutveckling. Tyngdpunkten i projektet utgår ifrån ett konstruktionsperspektiv - med inriktning mot konstruktionsprocessens koncept-/principkonstruktionsfas. Arbetet utförs i grupp och redovisas i en för gruppen gemensam rapport.

Kod: 0301. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Tentamen inriktas mot att kontrollera den individuella kunskapsinhämtningen från förelästa processer, metoder och tekniker.