Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
AFFÄRSMARKNADSFÖRINGMIO150
Business Marketing

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: I4ai. Valfri för: E4, E4pe, I4ip, M4. Kursansvarig: Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, MIO071 Ekonomi och handel (eller MIOF01 Marknadsföring och globalisering). Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar: skriftlig tentamen av kursens litteratur, godkända övningsuppgifter och grupparbete som redovisas skriftligt och muntligt. Slutbetyget är en viktning av tentamen (60 %) och grupparbete (40 %). Obligatoriska moment: övningar samt presentation av grupparbete. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att skapa en förståelse för marknadsföringsfunktionens betydelse i företagets värdeskapande, samt hur denna kan integrera affärsutvecklings- och innovationsprocesserna. Kursen kompletterar och utvecklar ingenjörers övriga kompetensområden, genom att sätta dessa i ett affärsmässigt sammanhang. Kursen ger fördjupad kunskap i industriell-, konsument- och relationsmarknadsföring.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en översikt över marknadsföringens olika teoretiska skolor, nyckeltermer och modeller, marknadsföringsprocessen, marknadsplanering, målgruppsanalys, marknadsfunktionens organisation, servicemötet och interaktionsutformning, marknadskommunikation samt innovationsmarknadsföring.

Litteratur
Lehmann, D.R. & Winer, R.S.: Analysis for Marketing planning, McGraw-Hill (senaste upplagan).
Kurskompendium.