Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TEKNOLOGISTRATEGIERMIO090
Technology Strategy

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: I4ai. Valfri för: E4, E4pe, I4ip, M4. Kursansvarig: Univ.lektor Carl-Johan Asplund, carl-johan.asplund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation. Förutsatta förkunskaper: MIO071 Ekonomi och handel. Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: Projektarbete (större case) som genomförs i grupp om maximalt fyra studenter samt skriftlig individuell tentamen av kursens litteratur. Slutbetyget är en viktning av praktikfallsbetyget (60 %) och den skriftliga individuella litteraturtentamen(40%). Obligatoriska moment: Internat, caseseminarier, gästföreläsningar samt presentation och diskussion av det större projektet/caset. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursens mål är att skapa en djup förståelse för företags teknologistrategier. Företagandet har blivit alltmer komplext och det ställs stora krav på att företagen fattar rätta strategiska beslut, affärsmässiga och tekniska, allt snabbare. För att på bästa vis förbereda teknologerna på denna komplexa miljö och i synnerhet den teknologiska utvecklingen, syftar denna kurs till att ge teknologerna en bred bild av tekniska förändringsprocesser och dessas nära relation och implikation för företagens affärsstrategier. Kursen fokuserar främst på innovationsskedet i företag där höga krav på framsynthet är nödvändigt för att uppnå unika och varaktiga konkurrensfördelar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Konkreta områden som berörs är:

Efter kursen skall teknologen kunna använda etablerade begrepp och facktermer för att på ett ledigt och tydligt sätt kommunicera muntligen och skriftligen med andra funktioner inom företaget och i dess svenska och internationella marknadsnätverk.

Innehåll
Teknisk förändring: mönster och modeller
Teknologerna ges en bred bild av tekniska utvecklings- och förändringsprocesser samt dess implikationer för företags affärsstrategier. Vi diskuterar olika innovationsprocesser och faser av teknologisk utveckling (teknologiska skiften och paradigm). Vi betonar sambanden mellan förändringar i teknologins kunskapsbas och företagsstrategier i relation till olika industriella strukturförändringar.

Teknisk framförhållning
Utveckling av långsiktiga teknologistrategier bygger oundvikligen på antaganden om framtida teknologiska och marknadstrender. Kan dessa antaganden göras mera realistiska genom tillämpning av formaliserade metoder? Vilka tidshorisonter är lämpliga? Vi gör en systematisk genomgång av både kvantitativa och kvalitativa metoder (inkl. scenariokonstruktion) för teknisk framsyn och teknikvärdering. Speciell vikt fästes vid integrering av teknisk framsyn i företagets beslutsprocesser och FoU-planering.

Strategiska beslut och beslutsprocesser
Detta delmoment fokuserar främst på strategiska överväganden som företagsledningar bör innefatta i sin beslutsprocess för att formulera sin affärsstrategi. Det kan t.ex. gälla beslut om nya produkter, tjänster och system. Det kan även gälla att vidareutveckla de befintliga för att på ett bättre sätt än nu möta förändrade krav från marknaden. Vi diskuterar här olika beslutsöverväganden som syftar till att stimulera och kvalitetssäkra strategiska beslut i företag.

Litteratur
Dodgson, M: The Management of Technological Innovation. Oxford University Press, 2000 (eller senaste version). ISBN 0-19-877535-0
Matheson, D and Matheson, J: The smart organization. Creating value through strategic. R & D. Harvard Business School Press, 1998 (eller senaste version). ISBN 0-87584-765-x