Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FÖRETAGSORGANISATIONMIO022
Management Organization

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO021, MIO201, MIO021, MIO201, MIO021, MIO201, MIO021 och MIO201. Obligatorisk för: I1. Valfri för: C4, D4, E3, E3pe, F4, M4, V4fu, V4ib. Kursansvarig: Univ.lektor Carl-Johan Asplund, Carl_Johan.Asplund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: Projektarbete (större case) som genomförs i grupp om maximalt fyra studenter och skriftlig tentamen av kursens litteratur. Slutbetyget är en viktning av den skriftliga tentamen (60 %) och praktikfallsbetyget (40 %). Obligatoriska moment: Caseseminarier samt presentation och diskussion av det större projektarbetet. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kurserna MIO201 Företagsadministration och företagsplanering eller MIO021 Företagsorganisation. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursen Företagsorganisation har temat "Organisation och företagsstyrning/strategi". Under detta tema är kursens målsättning att ge kunskaper i att behandla i synnerhet industriella företags utveckling, planering och metoder på särskilt strategisk och taktisk nivå. I detta inkluderas bl a strategisk planering, organisationsstruktur och human resursutveckling på övergripande företagsnivå, men ej arbetsorganisation, som behandlas i en separat kurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Konkreta områden som teknologen skall bemästra är:

Efter genomgående kurs skall teknologen kunna använda etablerade begrepp inom strategi- och organisationsområdet i förståelse av svensk och internationellt företagande.

Innehåll
Kursen innehåller en översikt över olika strategi- och organisationsskolor med tillhörande relevanta modeller och nyckelbegrepp. Stor vikt läggs vid synliggörandet och integrationen mellan teori och tillämpning i olika slags företagande med tonvikt på det industriella företagandet. Kursen utgår vidare från föreställningen att organisationsstruktur och planeringssystemen är i nära samspel med företagets omvärldssituation och affärsidé. Kursen behandlar strukturen hos företagets planeringssystem där olika planeringsnivåer urskiljs - strategiska, taktiska och operativa. Sambandet mellan strategisk och organisatorisk planering på olika nivåer och inom olika områden (marknad, produkt, organisation, produktion, ekonomi) är en väsentlig del av kursens innehåll.

Litteratur
Johnson, G, Scholes, K & Whittington, D: Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall 2006 (Senaste utgåvan).
Artiklar och praktikfallsmaterial.