Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FÖRETAGSFÖRLAGD PRAKTIKMAMF25
Working Environment, Trainee Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM670 och MAM670. Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3. Kursansvarig: Anders Robertson, projekteringsmetodik, Anders.Robertson@hbg.lth.se, Projekteringsmetodik. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs aktivt deltagande under kursintroduktion och introduktionsföreläsningar, minst fyra veckors heltids praktikarbete, regelbunden kommunikation med handledaren, muntlig presentation vid avslutande seminarium samt godkänd skriftlig rapport. Övrigt: Kursen kan antingen genomföras sommartid (ej mellan åk 1 och 2) eller på våren i åk 3. Kursintroduktioner sker två gånger per år. Studenten ordnar själv praktikplats. Praktikplats och handledare på arbetsplatsen ska godkännas i förväg av examinator. Hemsida: http://www.caad.lth.se/.

Syfte
Avsikten är att knyta utbildningen närmare praktiskt tillämpade ingenjörstekniska moment för att därigenom få på arbetsmarknaden mer direkt operativt användbara högskoleingenjörer.

Kursen syftar vidare till:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Framgår av övrig inmatning

Litteratur
Variabel