Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTUR OCH DESIGN FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLEMAMF10
Architecture and Design for a Sustainable Society

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Elisabeth Dalholm Hornyánsky, Elisabeth.Dalholm@design.lth.se och Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid 80% av undervisningstillfällena och godkända övningsuppgifter. Övrigt: Förutsatta förkunskaper: åk 3 inom arkitektur, industridesign eller teknisk design. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att vidga perspektivet på hållbar utveckling för studenter inom utbildningarna Industridesign, Arkitektur och Teknisk design. Den skall öka förståelsen för att hållbar utveckling kräver ett systemtänkande och ett tvärvetenskapligt angreppssätt samtidigt som ambitionen är att göra problematiken hanterbar så att den kan omsättas i konkreta utformningsförslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· ha fördjupad förståelse för den komplexa innebörden i hållbar utveckling

· ha förvärvat insikt i svensk samhällsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv och fått ökad kunskap om de krav som ställs på framtidens samhälle när det gäller återvinning, hushållning med resurser, transporter, inriktning mot lokala ekonomier mm

· kunna granska hållbara lösningar inom arkitektur- och designområdena och bedöma deras kvaliteter och brister

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· förstå hur olika hållbarhetsaspekter samverkar och påverkar utformningen av ting och byggnader

· kunna omsätta kunskap om hållbar utveckling i konkret design och byggnadsutformning

· kunna samverka med andra yrkeskompetenser för att utveckla nya koncept och konkreta lösningar för hållbar design och arkitektur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

· kunna analysera och värdera utformningen av ting och byggnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv

· ha förmåga att samverka med andra professioner med insikt i de krav detta ställer på den egna yrkesrollen

Innehåll
Kursen riktar sig till studenter som vill öka sin kunskap och praktiska kompetens när det gäller att utforma ting, byggnader och stadsmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Den ger teoretiska och praktiska kunskaper om hållbar utveckling i ett både globalt och lokalt perspektiv. Kursen skall även förmedla en vision om hur en omställning av t ex transportsystem, ökad återvinning och självhushållning kan bidra till en förändring av samhällsutvecklingen i såväl Sverige som resten av världen och hur denna kan genomföras samtidigt som vi bibehåller och utvecklar vår välfärd och bevarar en god livskvalitet. Visionen skall inspirera studenterna till att diskutera de arbetsuppgifter de kan få i en sådan förändringsprocess och hur deras yrkesroll kommer att påverkas.

Det teoretiska kunskapsstoffet förmedlas i föreläsningar och seminarier och genom litteraturstudier. De praktiska övningsmomenten omfattar utformningsuppgifter och granskning av befintliga försök att bygga på ett hållbart sätt (t ex ekobyar, energi- och resurseffektiva bostads- och arbetsplatser) men även granskning av produkter där hållbar produktion och materialanvändning varit målsättningen.

I korta, praktiska övningspass och workshops får inledningsvis studenter från de olika utbildningarna tillsammans träna sin förmåga att lösa problem och gestalta med en tvärvetenskaplig ansats. Under kursens senare del skall de arbeta med en mer omfattande utformningsuppgift, enskilt eller i grupp, inom det egna kompetensområdet.

Förutom lärare vid Industridesign- och Arkitekturprogrammen medverkar föreläsare från bl a Trafikteknik, LUCSUS och Malmö högskola.

Litteratur
Diamond, Jared (2005): Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed
Diamond, Jared (1999): Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies
Klein, Naomi (2002): No Logo
Edman, Stefan (2005): Bilen Biffen Bostaden, Hållbara Laster Smartare Konsumtion, SOU2005:51
Florida, Richard (2002): The rise of the creative class
Gore, Al (2006): Inconvenient Truth
Koolhaas, Rem (2004): Content
Kunstler, James Howard (1993): Geography of Nowhere, The rise and decline of America’s man-made landscape
Kunstler, James Howard (2005): The Long Emergency, Surviving the Converging Catastrophes of the twenty-first Century
Pollan, Michael (2006): The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals
Rogers, Richard: Cities for a small planet
Schlosser, Eric (2002): Fast Food Nation
På väg mot ett oljefritt Sverige (swedish), download: http://www.regeringen.se/sb/d/6316/a/66280;jsessionid=awtsl-BHCzk5