Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARBETSORGANISATIONMAM026
Work Organization

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAMF15, MAMF15 och MAMF15. Valfri för: C4, C4da, D4, E4, I4ai, M4, V4. Kursansvarig: Bitr Univ. lektor Mikael Blomé. Examinator: Professor Per Odenrick, Mikael.Blome@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar. Skriftlig dugga på introduktionen, fördjupningsuppgift och skriftlig tentamen. Övrigt: Introduktionsföreläsningen är obligatorisk liksom schemalagd introduktion och genomgång av fördjupningsuppgift. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ledarskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation. Stress och utbrändhet i arbetslivet.

Litteratur
Rendahl, Jan-Erik: Att förändra och leda morgondagens arbete. 1995.
Sandkull B, Abrahamsson L, Andersson E, Jansson A, Odenrick P, Sörgärde N: Illusion eller verklighet? Planerade förändringar i företag. Studentlitteratur, Lund, 2008.
Bohgard M et al.: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm, 2008.
Kompendium från institutionen, samt utdelat material.
Litteratur finns tillgänglig på kursens hemsida.