Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
POLYMERFYSIKKPO010
Polymer Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: K4m. Valfri för: B4l, K4l, N4, N4nm. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymat.lth.se, Polymerteknologi. Förkunskapskrav: KOO052 Material- och polymerteknologi eller KOO095 Funktionella Material. Förutsatta förkunskaper: Allmän fysik och kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter, samt deltagande på obligatoriska studiebesök i industrin. Tentamensresultat ger slutbetyget. Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerfysisk litteratur och för att kunna delta i fysikaliskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha insikter om fysikaliskt inriktad bearbetning, produktion och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Innehåll
Kursen behandlar huvudområdena polymerers kristallina tillstånd, amorfa tillstånd, mekaniska och reologiska egenskaper och struktur- egenskap relationer och bearbetning.

Kursens teoretiska innehåll behandlas på föreläsningar. Studenternas förmåga att lösa polymerfysikaliska problem tränas under räkneövningar. Genom individuella inlämningsuppgifter tränas dessutom studenternas i att självständigt lösa problem. Utvalda huvudmoment i kursen belyses praktiskt genom laborationer i grupp, och genom studiebesök hos lokal polymertillverkande och polymeranvändande industri får studenterna en inblick i modern polymer bearbetning och utvecklingsarbete.

Litteratur
J.M.G. Cowie, V. Arrighi; Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 3rd edition. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2008. ISBN-13: 978-0-8493-9813-1 (Softcover).
Utdelade laborationshandledningar, problemsamling, mm.