Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MATERIALKEMIKOO045
Materials Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FFFN05, FFFN05 och FFFN05. Obligatorisk för: K4m, N4nm. Valfri för: N4. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi, KOO022 Oorganisk kemi, KOO052 Material- och polymerteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, vars resultat ger slutbetyg. Godkänd muntlig presentation. Godkänd projektrapport. Hemsida: http://www.polymat.lth.se/.

Syfte
Kursen skall ge fördjupade kunskaper i fasta tillståndets strukturkemi och dess karakteriseringsmetoder, samt materialkemi inkluderande syntesmetoder. Kursen skall också ge fördjupande kunskaper i sambandet mellan atomstruktur och materials kemiska och fysikaliska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar huvudområdena; atomstrukturer hos oorganiska material, metoder för strukturbestämning av kristallina material, syntes av kristaller, sambandet mellan atomstruktur och olika fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar också beskrivning av defekter i kristallina material.

Projektarbete: Några viktiga oorganiska materials strukturer studeras med hjälp av grafisk modellering i tre dimensioner, samt eget bygge av modeller. Som hjälpmedel i projektarbetet användes en internationell oorganisk strukturdatabas och visualiseringsprogram. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation för kursdeltagarna

Litteratur
Smart, L och Moore, E: Solid State Chemistry, An Introduction, 3rd ed. CRC 2005. ISBN: 0-7487-7516-1.
Utdelat material.