Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
OORGANISK KEMIKOO022
Inorganic Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: K2. Alternativobligatorisk för: B2. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Övrigt: Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar samt ett tillämpat projekt (obligatoriskt). Hemsida: http://www.polymat.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utnyttja sina kunskaper om atomens uppbyggnad och grundämnenas periodiska system för att förutsäga grundämnens och oorganiska föreningars egenskaper och reaktivitet.

Innehåll
Följande moment behandlas:

Litteratur
Jones, L. & Atkins, P: Chemistry- Molecules, Matter, and Change, 4th edition. Freeman 1999. ISBN: 07167-4257-8 eller
Housecroft, C E & Constable, E C: Chemistry, 3rd edition. Prentice Hall 2006. ISBN: 0131275674.
Utdelat material.