Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BERÄKNINGSKEMI OCH STRUKTURANALYSKOK095
Computational Chemistry and Structure Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KOK040, KOK040, KOK040 och KOK040. Valfri för: B4l, K4l. Kursansvarig: Dr Karl-Erik Bergquist, karl-erik.bergquist@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs med betyg 3 krävs godkänd inlämningsuppgift. För betygen 4 och 5 krävs ytterligare en respektive två godkända inlämningsuppgifter på svårare nivå. Ingen tentamen. Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/CompStruct/CompStruct.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande färdigheter i att studera och bestämma organiska ämnens kemiska struktur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
De teoretiska och praktiska grunderna för NMR-spektroskopi, datorsimulering, mass-spektroskopi och röntgendiffraktion behandlas. Studenterna får utföra strukturbestämningar av naturprodukter och andra organiska föreningar med hjälp av NMR och datorsimulering.

Litteratur
Kompendium