Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FYSIOLOGIKNL026
Physiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4. Kursansvarig: Tekn dr Elin Östman, elin.ostman@appliednutrition.lth.se, Industriell näringslära. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi och KMB060 Mikrobiologi . Kan ställas in: Vid mindre än 25 anmälda. Prestationsbedömning: Genomförda laborationer och seminarieuppgifter. Graderade betyg baseras på en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och om mekanismerna bakom hur kroppens celler och organ fungerar och integreras, med särskild inriktning mot metabolism och näringslära. Kursen ger en kunskapsbas för vidare studier inom livsmedels-, läkemedels-, och miljövetenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Söka och värdera information om fysiologi från vetenskapliga artiklar och elektroniska källor

Innehåll
På basen av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten biologiska kontrollsystem, neurofysiologi, magtarmkanalens fysiologi, andning och cirkulation, muskelfunktion, njurfunktion, vätske- och elektrolytbalans, endokrinologi, metabolism, näringslära och kroppens försvarsmekanismer. Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment och en valfri fördjupningsuppgift.

Litteratur
Widmaier, EP, Raff, H och Strang, KT Vander's Human Physiology - The Mechanisms of Body Function. McGraw-Hill 2005, Tenth edition. ISBN: 9780071116787
(Det går bra att använda tidigare utgåvor, men då stämmer inte kapitelnumreringen fullt ut.)