Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INTEGRERAT LIVSMEDELSPROJEKTKLT031
Integrated Food Project

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Federico Gomez, federico.gomez@food.lth.se, Livsmedelsteknik. Förutsatta förkunskaper: KLG060, KLG080. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen utifrån studenternas skriftliga rapport och föreläsningskurs täckande lärandemål inom kunskap och tillämpning. För betyg godkänd fordras godkänt deltagande i alla aspekter av projektkursen och godkänd tentamen. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Fördjupa kunskaper i livsmedelsteknik och livsmedelsteknologi genom att genomföra ett tekniskt utvecklingsprojekt från idé till prototyp.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet utgörs av en produktutvecklingsprocess av en konsumentprodukt och skall genomföras ur ett kommersiellt konsumentperspektiv. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-laborativt arbete-utvärdering-rapportering-rekommendationer inför kommersialisering och industrialisering.

Projektet genomförs i konkurrerande studentstyrda grupper i enlighet med en systematisk projektledningsmodell. Riskvärdering, experimentell design, sensorisk analys, statistisk utvärdering stöds av särskilda föreläsningar. Projektgruppen genomför en ekonomisk beräkning och en miljöbelastningsanalys.

Undervisningsformen är föreläsningar, seminarier med skriftliga rapporter och opposition, laborationer, studiebesök.

Litteratur
Coultate, T.P: Food - The chemistry of its components, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, Fourth or later edition 2002, ISBN: 0-85404-615-1