Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
LÄKEMEDELSFORMULERING, PROJEKTKLG031
Drug Formulation, Project

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: B4l, K4l. Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: FMS086 Matematisk statistik. KLG027 Läkemedelsformulering. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i projektet. Godkänd skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet samt godkända individuella inlämningar. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Träning i projektinriktat arbete och inblick i viktiga steg i utveckling av läkemedelsberedningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics, 3 rd edition. The Design and Manufacture of Medicines. Churchill Livingstone. Published September 2007 SBN 0443101086/9780443101083.
Material som utdelas under kursens gång.